شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) فرمودند : دوست داشتم که سوره یاسین در قلب هر یک از افراد امت من جای گیرد :

موزیک پلیر

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
آخرین نظرات

قاری محترم -خلیل الحصری با موضوع   ترتیل به تفکیک صفحه

بابت درخواست یکی از کاربران محترم

لینک دریافت همه صفحات یک جا قرار داده شد

جهت دریافت یک جا کلیک کنید

رمز فایل cquran.blog.ir


صفحاتی در لیست نیستند انتهای لیست قرار داده شده (صفحات 155، 174، 178 و 227)

-----

لطفا برای استفاده از قرائت های قاری محترم بر روی کلیک بفرمایید .

توجه در صورت کلیک بر روی باعث پخش تصویری قرائت می شود .
عنوان زمان
ترتیل قرآن کریم- صفحه 1 1:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 2 1:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 3 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 4 4:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 5 4:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 6 5:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 7 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 8 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 9 3:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 10 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 11 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 12 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 13 3:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 14 3:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 15 3:57
ترتیل قرآن کریم- صفحه 16 3:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 17 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 18 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 19 4:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 20 4:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 21 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 22 3:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 23 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 24 4:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 25 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 26 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 27 4:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 28 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 29 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 30 4:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 31 3:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 32 4:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 33 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 34 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 35 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 36 5:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 37 5:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 38 4:47
ترتیل قرآن کریم- صفحه 39 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 40 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 41 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 42 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 43 2:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 44 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 45 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 46 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 47 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 48 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 49 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 50 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 51 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 52 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 53 3:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 54 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 55 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 56 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 57 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 58 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 59 4:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 60 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 61 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 62 4:36
ترتیل قرآن کریم- صفحه 63 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 64 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 65 4:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 66 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 67 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 68 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 69 3:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 70 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 71 4:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 72 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 73 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 74 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 75 4:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 76 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 77 5:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 78 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 79 3:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 80 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 81 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 82 3:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 83 2:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 84 2:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 85 3:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 86 3:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 87 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 88 3:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 89 3:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 90 4:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 91 4:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 92 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 93 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 94 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 95 3:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 96 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 97 3:57
ترتیل قرآن کریم- صفحه 98 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 99 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 100 4:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 101 4:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 102 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 103 4:25
ترتیل قرآن کریم- صفحه 104 3:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 105 3:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 106 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 107 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 108 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 109 3:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 110 3:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 111 4:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 112 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 113 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 114 3:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 115 3:47
ترتیل قرآن کریم- صفحه 116 4:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 117 5:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 118 4:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 119 4:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 120 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 121 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 122 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 123 5:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 124 3:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 125 4:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 126 3:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 127 4:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 128 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 129 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 130 5:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 131 4:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 132 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 133 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 134 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 135 4:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 136 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 137 4:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 138 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 139 4:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 140 5:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 141 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 142 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 143 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 144 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 145 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 146 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 147 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 148 4:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 149 4:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 150 5:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 151 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 152 4:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 153 5:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 154 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 156 4:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 157 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 158 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 159 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 160 3:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 161 3:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 162 3:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 163 3:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 164 4:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 165 4:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 166 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 167 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 168 4:17
ترتیل قرآن کریم- صفحه 169 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 170 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 171 3:17
ترتیل قرآن کریم- صفحه 172 3:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 173 3:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 175 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 176 3:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 177 3:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 179 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 180 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 181 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 182 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 183 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 184 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 185 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 186 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 187 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 188 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 189 4:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 190 4:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 191 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 192 3:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 193 3:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 194 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 195 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 196 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 197 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 198 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 199 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 200 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 201 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 202 3:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 203 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 204 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 205 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 206 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 207 3:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 208 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 209 4:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 210 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 211 5:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 212 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 213 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 214 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 215 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 216 3:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 217 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 218 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 219 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 220 4:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 221 5:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 222 3:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 223 2:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 224 3:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 225 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 226 3:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 228 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 229 3:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 230 4:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 231 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 232 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 233 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 234 3:57
ترتیل قرآن کریم- صفحه 235 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 236 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 237 4:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 238 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 239 5:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 240 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 241 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 242 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 243 3:50
ترتیل قرآن کریم- صفحه 244 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 245 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 246 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 247 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 248 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 249 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 250 4:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 251 4:57
ترتیل قرآن کریم- صفحه 252 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 253 3:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 254 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 255 3:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 256 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 257 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 258 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 259 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 260 4:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 261 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 262 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 263 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 264 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 265 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 266 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 267 3:50
ترتیل قرآن کریم- صفحه 268 3:47
ترتیل قرآن کریم- صفحه 269 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 270 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 271 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 272 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 273 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 274 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 275 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 276 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 277 2:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 278 3:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 279 3:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 280 3:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 281 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 282 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 283 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 284 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 285 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 286 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 287 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 288 4:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 289 4:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 290 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 291 4:17
ترتیل قرآن کریم- صفحه 292 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 293 3:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 294 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 295 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 296 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 297 4:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 298 5:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 299 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 300 4:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 301 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 302 3:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 303 3:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 304 3:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 305 2:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 306 3:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 307 3:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 308 3:36
ترتیل قرآن کریم- صفحه 309 3:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 310 3:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 311 3:25
ترتیل قرآن کریم- صفحه 312 3:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 313 3:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 314 4:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 315 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 316 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 317 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 318 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 319 4:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 320 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 321 4:36
ترتیل قرآن کریم- صفحه 322 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 323 4:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 324 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 325 2:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 326 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 327 3:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 328 3:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 329 3:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 330 3:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 331 3:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 332 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 333 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 334 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 335 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 336 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 337 4:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 338 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 339 4:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 340 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 341 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 342 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 343 5:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 344 4:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 345 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 346 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 347 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 348 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 349 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 350 5:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 351 4:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 352 4:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 353 4:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 354 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 355 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 356 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 357 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 358 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 359 3:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 360 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 361 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 362 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 363 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 364 3:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 365 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 366 3:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 367 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 368 4:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 369 5:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 370 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 371 5:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 372 5:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 373 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 374 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 375 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 376 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 377 5:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 378 5:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 379 5:06
ترتیل قرآن کریم- صفحه 380 6:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 381 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 382 4:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 383 4:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 384 5:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 385 4:32
ترتیل قرآن کریم- صفحه 386 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 387 5:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 388 4:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 389 4:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 390 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 391 4:36
ترتیل قرآن کریم- صفحه 392 5:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 393 5:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 394 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 395 4:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 396 4:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 397 4:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 398 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 399 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 400 3:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 401 3:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 402 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 403 4:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 404 4:17
ترتیل قرآن کریم- صفحه 405 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 406 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 407 4:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 408 5:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 409 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 410 4:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 411 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 412 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 413 4:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 414 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 415 4:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 416 4:47
ترتیل قرآن کریم- صفحه 417 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 418 3:16
ترتیل قرآن کریم- صفحه 419 3:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 420 3:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 421 3:47
ترتیل قرآن کریم- صفحه 422 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 423 4:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 424 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 425 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 426 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 427 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 428 2:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 429 3:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 430 3:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 431 3:50
ترتیل قرآن کریم- صفحه 432 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 433 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 434 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 435 5:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 436 4:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 437 4:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 438 3:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 439 3:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 440 3:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 441 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 442 4:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 443 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 444 4:09
ترتیل قرآن کریم- صفحه 445 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 446 4:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 447 5:21
ترتیل قرآن کریم- صفحه 448 3:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 449 4:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 450 4:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 451 5:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 452 5:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 453 5:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 454 4:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 455 5:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 456 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 457 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 458 3:49
ترتیل قرآن کریم- صفحه 459 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 460 4:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 461 4:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 462 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 463 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 464 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 465 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 466 3:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 467 3:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 468 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 469 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 470 4:26
ترتیل قرآن کریم- صفحه 471 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 472 4:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 473 3:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 474 4:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 475 3:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 476 2:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 477 3:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 478 3:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 479 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 480 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 481 4:37
ترتیل قرآن کریم- صفحه 482 4:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 483 4:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 484 4:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 485 4:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 486 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 487 4:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 488 4:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 489 4:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 490 4:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 491 5:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 492 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 493 4:33
ترتیل قرآن کریم- صفحه 494 4:35
ترتیل قرآن کریم- صفحه 495 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 496 4:36
ترتیل قرآن کریم- صفحه 497 5:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 498 3:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 499 5:19
ترتیل قرآن کریم- صفحه 500 4:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 501 5:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 502 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 503 4:03
ترتیل قرآن کریم- صفحه 504 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 505 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 506 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 507 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 508 5:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 509 3:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 511 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 511 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 512 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 513 6:48
ترتیل قرآن کریم- صفحه 514 3:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 515 4:25
ترتیل قرآن کریم- صفحه 516 5:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 517 4:55
ترتیل قرآن کریم- صفحه 518 4:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 519 5:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 520 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 521 5:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 522 3:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 523 3:29
ترتیل قرآن کریم- صفحه 524 4:15
ترتیل قرآن کریم- صفحه 525 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 526 4:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 527 4:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 528 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 529 4:44
ترتیل قرآن کریم- صفحه 530 4:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 531 3:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 532 5:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 533 6:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 534 4:59
ترتیل قرآن کریم- صفحه 535 5:38
ترتیل قرآن کریم- صفحه 536 4:57
ترتیل قرآن کریم- صفحه 537 4:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 538 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 539 4:04
ترتیل قرآن کریم- صفحه 540 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 541 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 542 4:39
ترتیل قرآن کریم- صفحه 543 5:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 544 5:05
ترتیل قرآن کریم- صفحه 545 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 546 5:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 547 3:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 548 2:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 549 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 550 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 551 3:42
ترتیل قرآن کریم- صفحه 552 5:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 553 3:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 554 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 555 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 556 4:51
ترتیل قرآن کریم- صفحه 557 3:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 558 3:53
ترتیل قرآن کریم- صفحه 559 5:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 560 4:52
ترتیل قرآن کریم- صفحه 561 4:46
ترتیل قرآن کریم- صفحه 562 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 563 5:01
ترتیل قرآن کریم- صفحه 564 4:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 565 5:45
ترتیل قرآن کریم- صفحه 566 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 567 4:02
ترتیل قرآن کریم- صفحه 568 3:56
ترتیل قرآن کریم- صفحه 569 4:34
ترتیل قرآن کریم- صفحه 570 4:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 571 4:08
ترتیل قرآن کریم- صفحه 572 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 573 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 574 4:07
ترتیل قرآن کریم- صفحه 575 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 576 4:14
ترتیل قرآن کریم- صفحه 577 3:30
ترتیل قرآن کریم- صفحه 578 4:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 579 5:17
ترتیل قرآن کریم- صفحه 580 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 581 5:10
ترتیل قرآن کریم- صفحه 582 4:18
ترتیل قرآن کریم- صفحه 583 4:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 584 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 585 4:41
ترتیل قرآن کریم- صفحه 586 3:40
ترتیل قرآن کریم- صفحه 587 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 588 5:20
ترتیل قرآن کریم- صفحه 589 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 590 4:00
ترتیل قرآن کریم- صفحه 591 4:24
ترتیل قرآن کریم- صفحه 592 4:11
ترتیل قرآن کریم- صفحه 593 4:13
ترتیل قرآن کریم- صفحه 594 4:12
ترتیل قرآن کریم- صفحه 595 3:54
ترتیل قرآن کریم- صفحه 596 3:28
ترتیل قرآن کریم- صفحه 597 3:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 598 3:31
ترتیل قرآن کریم- صفحه 599 3:22
ترتیل قرآن کریم- صفحه 600 2:58
ترتیل قرآن کریم- صفحه 601 2:50
ترتیل قرآن کریم- صفحه 602 2:27
ترتیل قرآن کریم- صفحه 603 2:43
ترتیل قرآن کریم- صفحه 604 2:23
ترتیل قرآن کریم- صفحه 605 1:14

------------------
برای دریافت بر روی شماره صفحه کلیک کنید

(صفحات 155، 174، 178 و 227)

چاپ اين صفحه

نظرات  (۷)

سلام ایا امکانش است که بتونیم همه ای این فایل ها رو با یکبار کلیک دانلود کنیم.
با همین ویژگی تفکیک صفحه به صفحه.

پاسخ:
سلام با لینک زیر دانلود کنید به صورت یک جا  حجم این فایل نزدیک 300 مگ هست
http://cdn.persiangig.com/download/IjL4INTApL/cquran.blog.ir.zip/dl
سلام
وفقکم الله
یا علی
پاسخ:
سلام
یا علی
سلام پیشنهاد می کنم که همه را به صورت یک فایل فشرده درآورید تا دانلود آن راحت شود ممنون
پاسخ:
سلام همینکار کردیم در بخش دسترسی سریع قاریان بالای صفحه قرار دادم
 • احمد محنت کش
 • با سلام و عرض خسته نباشید به شما و دست اندرکاران این برنامه بسیار جالب و مفید. بسیار عالی و مثمر ثمر بود،بسیار استفاده کردم،ممنون و سپاسگزارم.                           اگه امکان باشه و بتونید صفحات مربوط به هر فایل رو هم کنارش قرار دهید تا هنگام استفاده و دانلود بشه صفحه مربوطه رو هم مشاهده کرد واقعاً عالی میشه و میتوان گفت که دیگه نقصی نداره.سپاس از زحمات شما.
  پاسخ:
  سلام جناب محنت کش کمال سپاس از محبت و توجه شما
  متاسفانه نمیتونم پیشنهاد میکنم از سایت تلاوت تنزیل استفاده کنید به ترتیب میتونید خط ببرید به صورت آنلاین با صفحات مرتب و از این صفحه وبلاگ تلاوت گوش کنید

  با سلام، تشکر بسیار از کار بسیار عالی شما، فقط برخی از صفحات در فهرست از قلم افتاده اند که اگر آنها هم تکمیل شوند، عالی تر هم خواهد شد. (از ان جا که در آموزش بچه ها در کلاس قرانی صفحه به صفحه آموزش داده می شود در صورت تکمیل صفحات مزید امتنان خواهد بود.) صفحات 155، 174، 178 و 227 از قلم افتاده و در لیست موجود نیستند.
  پاسخ:
  سلام تشکر فراوان از نگاه و لطفتون به وبلاگ حقیر

  اصلاح و ویرایش شد لینک دریافت همین صفحات جامانده انتهای همین مطلب قرار دادم .
  سلام. من هم میخواستم خواهش کنم فایل همه تلاوت ها رو بطور یکجا دانلود کنم. میشه لطفا راهنمایی ام کنید. چطور می توانم؟
  پاسخ:
  سلام تشکر از نظرتون
  وارد وبلاگ که میشید بالای وبلاگ چند بخش پرکاربرد قرار داده شده
  یکی به نام،  تلاوت های برتر دسترسی سریع تر اونجا کلیک کنید
  دومین فایل تمام تلاوت این قاری محترم به روش ترتیل قرار داده شده
  حجم هم حدود ۳۰۰ مگابایت هست
  اگر متوجه نشدید لطف کنید تلگرام پیام بدید تا بهتون با عکس دقیقا یاد بدم
 • مرتضی عزیزی
 • سلام.باتشکر از خیلی عالی .فقط چطوری به طور یکجا همه تلاوت ها رو دان کنم؟
  پاسخ:
  سلام جناب عزیزی تشکر فراوان از بازدید و نظر دادنتون
  فایل یک جا براتون میذارم امشب
  پنجشنبه یا صبح میتونید در بالای همین صفحه لینک دانلود یک جا بزنید و استفاده کنید 
  ...
  پنجشنبه صبح یک ایمیل براتون ارسال میکنم به طور مستقیم به همین صفحه وارد بشید. 
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی