شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

شهر قرآن

راهی برای نزدیک تر شدن با قرآن

با توجه به نظرات بعضی از دوستان بابت مشکلات دانلود فایل های صوتی از این پس بعد از هر نظری از دوستان فایل مدنظر در آپلودسنتری مطمن آپلود شده تا ماندگاری همیشگی داشته باشد
در اين وبلاگ
در كل اينترنت
آخرین نظرات

نام این حرف ( ) الف وصل است.
جایگاه الف وصل فقط در اول کلمه می باشد.

علامت الف وصل صاد کوچکی است که بر روی آن قرار می دهند.
چنانچه قبل از الف وصل یکی از حرکات کوتاه قرار گیرد حرکت کوتاه به حرف بعد از الف وصل که دارای سکون و یا تشدید است متصل می شود.
بنابراین هرگاه الف وصل در وسط جمله قرار گیرد تلفظ نمی شود.

اما چنانچه قبل از الف وصل یکی از حرکات کشیده قرار گیرد حرکت کشیده به حرکت کوتاه خود تبدیل می شود و سپس به حرف بعد از الف وصل که دارای سکون و یا تشدید است متصل می شود.

 عبارات زیر را به صورت بخش، بخش بخوانید:

هر گاه قبل از لام لفظ جلاله «ﭐﷲ» و حرکت فتحه یا ضمه باشد لام درشت خوانده می‌شود.

 هر گاه قبل از لام لفظ جلاله «ﭐﷲ» و  حرکت کسره باشد لام نازک خوانده می‌شود.

آیات و عبارات هر خط را با یک نفس به صورت روان و پیوسته بخوانید:


1-  دور حروفی که خط کشیده شده است خوانده نمی شوند و بخش خوانی آن همانند قبل اجراء می شود.
2- بر روی حرف لام در کلمه «  ﭐﷲ» فتحه کوتاه قرار داده شده است و لیکن باید آن را در همه جا با فتحه کشیده بخوانید.
3- حرف (بِ) و حرف (فَ) به این کلمات ( ﭐلّوَعیدِ -  ﭐرْهَبُونِ) اضافه شده است.
4- هرگاه قبل از لام لفظ جلاله (ﭐﷲ) و (ﭐللَّهُمَّ) فتحه و یا ضمه قرار گیرد لام لفظ جلاله درشت تلفظ می شود.
5- این عبارت به این شکل بخش می شود  أَﻳُّ (دو بخش) -  ﮩاَ ا اضَّالُّو (سه بخش) - نَ (یک بخش)

 

تمرین:

1. در عبارت و آیات زیر دور حرفی که خوانده نمی شود همانند مثال، خط بکشید.

                    

آیات و عبارات هر خط را با یک نفس به صورت روان و پیوسته بخوانید:
به این علامت ها () تنوین می گویند.
تنوینها فقط با آخرین حرف کلمه همراه می شوند.
هر یک از تنوین ها ترکیبی از یک حرکت کوتاه و یک نون سکون دار می باشند و هر کدام از آنها به نامی شهرت یافته اند:

حروف زیر را بخوانید:

کلمات زیر را با صورت بخش بخش بخوانید:

عبارات و آیات هر خط را با یک نفس به صورت روان و پیوسته بخوانید:

1. حرف تنوین دار یک بخش کلمه را تشکیل می دهد.

2. شکل تنوین ها گاهی به خاطر نکات تجویدی تغییر می کند. و تا زمانی که با آن نکات آشنا نشده اید به همانگونه که فرا گرفته اید بخوانید.
الف) تنوین نصب و جر از این حالت () به این حالت () تغییر می یابد.
ب) تنوین رفع از این حالت () به این حالت () تغییر می یابد.
ج) تنوین نصب، جر و رفع در نزد حرف (باء) به این شکل تغییر می یابد. ()
3. هر گاه تنوین () به الف وصل برسد نون ساکن آن کسره کوتاه می گیرد و سپس به حرف سکون دار و یا تشدید دار بعد از الف وصل متصل می شود.


1- تنوین نصب معمولاً با حرف الف، به حرف مورد نظر اضافه می شود مانند (بًا)

2- در چنین حالتی نون سکون دار تنوین، میم ساکن خوانده می شود.

3- هر تنوینی که باشد نون ساکن آن کسره می گیرد و سپس متصل می شود.

4-حروفی که در ستون یکم تا ستون دهم این جدول نوشته می شوند یک بخشی. و حروفی که در ستون یازدهم نوشته می شوند دو بخشی هستند.

 

تمرین:

1. حروف خواسته شده در جدول را از سوره طارق بیابید و هر کدام را در ستون خود بنویسید.


1-حروفی که در ستون یکم تا ستون دهم این جدول نوشته می شوند یک بخشی. و حروفی که در ستون یازدهم نوشته می شوند دو بخشی هستند.

2. حروف زیر را بخوانید:

3. کلمات قرآنی زیر را بخش بخش بخوانید:

4. عبارات و آیات هر خط را با یک نفس به صورت روان و پیوسته بخوانید:

5. عبارات و آیات زیر را با دقت بخوانید:


1-حروفی که در ستون یکم تا ستون دهم این جدول نوشته می شوند یک بخشی. و حروفی که در ستون یازدهم نوشته می شوند دو بخشی هستند.

            خط 1 (آیه 123 سوره شعراء)           خط 2 (آیه 105 سوره شعراء)            خط 3 (آیه 177 سوره اعراف)

            خط 4 (آیات 1 و 2 سوره اخلاص)      خط 5 (قسمتی از آیه 11 سوره جمعه)

            خط 6 (قسمتی از آیه 7 سوره مریم)       خط 7 (قسمتی از آیه 35 سوره نور)          خط 8 (قسمتی از آیه 35 سوره نور)

           خط 9 (قسمتی از آیات 33 و 34 سوره ق)                * در هنگام قرائت به این کلمات بیشتر دقت کنید.
در این درس با دو حرف ناخوانا آشنا می شوید.
گاهی در یک کلمه، دو حرف، در کنار یکدیگر قرار می گیرند که دارای یک فتحه کشیده می باشند. در چنین مواقعی فقط حرف اول را با فتحه کشیده خوانده می شود؛ و حرف دوم (1) تلفظ نمی گردد.

حروف زیر را بخوانید:

کلمات و عبارات زیر را به صورت بخش بخش بخوانید:

کلمات و عبارات زیر را به صورت روان و پیوسته بخوانید:

قرائت:
سوره شمس از ابتدا تا آخر و سوره لیل از ابتدا تا آیه 10

 


1- حرف دوم یکی از دو حرف (و – ی) می باشد.

2- حرف (یاء) در آخر کلمه به صورت بزرگ، و در وسط به صورت (یاء) کوچک بدون نقطه نوشته شده است. مانند:  مُوسَیٰ - تَلَئٰهَا

3- دو سوره شمس و لیل در صفحه 595 قرآن به خط عثمان طه قرار دارد .

 در این درس با حروفی که همراه حرف همزه نوشته می شوند اما خوانده نمی شوند آشنا می شوید.

1. حرف همزه گاهی همراه با حرف الف می آید. (1)

2. گاهی حرف همزه با حرف واو همزه می شود.

3. گاهی حرف همزه با حرف یاء بزرگ همراه می شود:

4. گاهی حرف همزه با حرف یاء کوچک بدون نقطه همراه می شود.

کلمات زیر را به صورت بخش بخش بخوانید.

 عبارات و کلمات زیر را به صورت روان و پیوسته بخوانید:

تا به حال با بسیاری از حروف ناخوانا آشنا شده اید و کافی است برای شناسایی بقیه حروف ناخوانا با علامت آن آشنا شوید.
این علامت همانند دایره کوچکی است که گاهی بر روی سه حرف (الف – واو – یاء) قرار می گیرد و نشان دهنده آن است که آن حرف هیچ گاه خوانده نمی شود.


قرائت:
آیات 9 تا 24 سوره حاقه را به دقت بخوانید. (5)


1-در درس های گذشته با حرف الف که به همراه همزه بکار می رود آشنا شده اید.

2- هرگاه حرف همزه بر روی (واو) قرار گیرد حرف (واو) خوانده نمی شود. اما اگر حرف همزه در کنار واو و قبل از آن قرار گیرد حرف همزه با ضمه کشیده خوانده می شود. مانند: جَاءُ  -  کُمْ

3- حرف همزه در چنین مواقعی در جایگاه خود و بدون همراه می آید.

4-حرف همزه گاهی بر روی حرف خوانای دیگری می نشیند و خوانده می شود و به همراه آن هیچ حرف ناخوانایی نیست. مانند:  ﭐلْاَفِدةِ

5-این آیات در قرآن (به خط عثمان طه) در صفحه 567 قرار دارد. وقف بر پایان کلمات 

در این درس با چگونگی وقف بر پایان کلمات آشنا می شوید.
وقف در لغت به معنای ایستادن و ساکن کردن است. و در قرائت قرآن به معنای قطع موقت صدا در پایان کلمه، به منظور حفظ معنا و یا تجدید نفس است.

چگونگی وقف در کلمات:
1. کلماتی که حرف آخر آنها دارای یکی از حرکات ( ) باشد. در هنگام وقف، آن حرکت به سکون تبدیل می شود.

 

2. کلماتی که حرف آخر تاء گرد باشد. در هنگام وقف، تاء گرد به هاء ساکن (ﻪْ - هْ) خوانده می شود.

 

3. کلماتی که حرف آخر آنها دارای تنوین نصب باشد در هنگام وقف، نون ساکن تنوین حذف می شود و حرف آخر کلمه با فتحه کشیده خوانده می شود.

 

4. هر گاه در آخر کلمه، حرف الف با دایره ای بزرگ تر از علامت حروف ناخوانا همراه شود. در هنگام وقف، فتحه کوتاه قبل از آن به فتحه کشیده خوانده می شود.

 

5. در کلماتی که حرف آخر آنها علامت سکون و یا یکی از حرکات کشیده باشد در هنگام وقف هیچ تغییری صورت نمی پذیرد.

 


قرائت:
سوره واقعه از ابتدا تا آیه 20  (4)

 


1-چنانچه هاء آخر کلمه با یاء و یا واو (ﻪﮮ - لَهْ) همراه باشد در هنگام وقف به هاء ساکن خوانده می شود.
مانند: لَهُ و ---> لَهْ         بِهِﮮ ----بِهْ
2- چنانچه حرف آخر کلمه دارای تشدید باشد، در هنگام وقف، تشدید حذف نمی شود.
3- در پایان کلماتی همانند هُو َو هِیَ به هنگام وقف، حرکت کوتاه حرف قبل از واو و یاء به حرکت کشیده تبدیل می شود.
مانند:      هُو َ ---
> هُو            هِیَ  ---> هِی
4- ابتدای سوره واقعه رد صفحه 534 قرآن قرار دارد.حروف مقطعه در قرآن

 

در این درس با حروف مقطعه قرآن آشنا می شوید.
حروف مقطعه فقط در ابتدای 29 سوره قرآن بعد از «بسم الله الرحمن الرحیم» آمده اند و به اسامی خود خوانده می شوند.

حروف مقطعه به صورت یک حرفی، دو حرفی، سه حرفی، چهار حرفی و پنج حرفی به کار رفته اند.
از میان 28 حرف الفبای عربی 14 حرف در حروف مقطعه به کار رفته اند اسامی این حروف عبارتند از:

در آخر اسامی بعضی از حروف، حرف همزه وجود دارد که در هنگام تلفظ خوانده نمی شود.

حروف مقطعه زیر را بخوانید.


قرائت:
سوره مبارکه مریم از ابتدا تا آیه 9:  (1)


1-  سوره مریم در صفحه 305 قرآن (به خط عثمان طه)  قرار دارد.


تمرین:

با مراجعه به قران کریم سوره‎هایی که حروف مقطعه دارند همانند مثال در جدول بنویسید.چگونگی تلفظ الف وصل در ابتدای خواندن

 

در این درس با الف وصل () بیشتر آشنا می شوید.
قبلاً آموختیم جایگاه الف وصل در اول کلمه می باشد و در وسط جمله و عبارت خوانده نمی شود.

اما چنانچه آن کلمه در ابتدای خواندن قرار گیرد الف (1) وصل خوانده می شود.

چگونگی تعیین حرکت حرف الف وصل
1. اگر به اول کلمه یک الف وصل و یک لام اضافه شده باشد؛ الف وصل با حرکت فتحه خوانده می شود.

2. اگر به اول کلمه فقط یک الف وصل اضافه شده باشد؛ حرکت الف وصل با کمک حرکت حرف سوم (2) آن کلمه تعیین می شود.

الف: چنانچه حرف سوم دارای یکی از دو حرف حرکت فتحه و یا کسره باشد، الف وصل با حرکت کسره خوانده می شود.

ب: چنانچه حرف سوم دارای حرکت ضمه باشد، الف وصل با ضمه خوانده می شود.

 

تمرین

حرکت الف وصل کلمات زیر را تعیین کنید و سپس بخوانید:

قرائت:
سوره مبارکه آیات 114 تا 118. (5)


1- در اول و یا وسط آیه تفاوتی ندارد مهم آنست که در ابتدای خواندن باشد.

2- حرف الف وصل به عنوان حرف اول کلمه به حساب می آید.

3-حرف تشدید دار و حرف به حساب می آید.

4-الف وصل در کلمات ﭐبْنُ - ﭐسْمُ - ﭐمْرُءٌ در ابتدای خواندن با کسره خوانده می شود.

5-ابتدای سوره مبارکه مائده در صفحه 106 قرآن قرار دارد.از میان حروف عربی 18 حرف، همانند حروف فارسی تلفظ می شوند اما ده حرف دیگر از حیث تلفظ، با حروف فارسی تفاوت هایی دارند که با آنها آشنا می شوید.

در این درس با تلفظ صحیح چهار حرف (ث – ذ – ظ – و) آشنا می شوید.

سه حرف (ث – ذ – ظ) از برخورد نوک زبان به پشت سر دندان های پیشین بالا به تلفظ در می آیند با این تفاوت که دو حرف (ث – ذ) نازک و رقیق، و حرف (ظ) درشت و پرحجم خوانده می شوند. و صدای حرف (ظ) مقداری نیز به طرف عقب دهان کشانده می شود.  (1)

 

حرف (و) از بین دو لب تلفظ می شود و دندان ها در تلفظ آن دخالتی ندارند و باید نازک و رقیق نیز تلفظ شود.

 

حروف زیر را با توجه به تلفظ صحیح آنها بخوانید:

 

کلمات زیر را با دقت بخوانید:

 


قرائت:
سوره فتح از ابتدا تا آیه 10  (2)

 


1-در هنگام تلفظ حروف نازک، دهان به حالت افقی در می آید . زیرا فاصله بین سقف و سطح دهان کمتر می شود. و در هنگام تلفظ حروف درشت، دهان به حالت عمودی در می آید. زیرا فاصله بین سقف و سطح دهان بیشتر می شود.

2-سوره فتح در صفحه 511 قرآن قرار دارد.در این درس با تلفظ صحیح سه حرف (ح – ع – غ) آشنا می شوید.

دو حرف (ح – ع) از وسط حلق و حرف (غ) از قسمتی که حلق به دهان متصل می شود به تلفظ در می آیند.

 

باید توجه داشته باشید که در هنگام تلفظ حرف (ح) صدا کمی در وسط با گرفتگی همراه باشد.

 

و در هنگام تلفظ حرف (غ) جریان نفس قطع نگردد. زیرا اگر در حین تلفظ حرف (غ) مجرای هوا مسدود شود و صدای آن قطع گردد حرف (غ) به حرف (ق) شبیه می شود.

 

دو حرف (ح – ع) از حروفی هستند که باید نازک و رقیق تلفظ شوند و حرف (غ) از حروفی است که باید درشت و پرحجم تلفظ شود.

 

حروف زیر را با توجه به تلفظ صحیح آنها بخوانید:

 

کلمات زیر را بخوانید:

 


قرائت:
سوره نبأ از ابتدا تا آخر سوره. (1)

 


1-سوره نبا در صفحه 582 قرآن قرار دارد.در این درس با تلفظ صحیح سه حرف (ص – ض – ط) آشنا می شوید.
حرف (ص): این حرف همانند حرف سین فارسی است با این تفاوت که صدای حرف (صاد) کمی به طرف عقب دهان کشانده می شود و درشت‎تر از سین فارسی نیز به تلفظ در می آید.

حرف (ض): این حرف از برخود کناره زبان از سمت چپ و یا راست، به پهلوی دندان‎های آسیای بالا تلفظ می شود و به دلیل آن که سمت مخالف زبان به محل خروج حرف دال برخورد می کند هنگامی که با یکی از حرکات خوانده شود صدایی شبیه به صدای حرف دال نیز از آن شنیده می شود.

این حرف درشت و پرحجم تلفظ می شود و صدای آن نیز کمی به طرف عقب دهان کشانده می شود.

حرف (ط): تلفظ این حرف کم و بیش نزدیک به تلفظ دو حرف (ت) و (د) فارسی است با این تفاوت که حرف (طا) درشت و پرحجم تلفظ می شود و صدای آن نیز مقداری به طرف عقب دهان کشانده می شود.

حروف زیر را با توجه به تلفظ آن ها بخوانید.

کلمات زیر را بخوانید.


قرائت:
از ابتدای سوره مطفیین تا آخر


1-سوره  مطففین در صفحه 587 قرآن قرار دارد. 

در این درس با علامت (مد) آشنا می شوید.
علامت مد در قرآن به این شکل () بر روی حروف قرار می گیرد. چنانچه این علامت بر روی حرفی قرار گیرد آن حرف بیش از حد طبیعی خود کشیده می شود.

این علامت بر روی حروف مد که همان حرکات کشیده می باشند قرار می گیرد. (1)

حرکات کشیده عبارتند از:

علامت مد در حروف مقطعه نیز به کار می رود.

کلمات زیر را با توجه به علامت مد بخوانید:

چنانچه به هنگام وقف به حرف آخر کلمه به جای حرکت، سکون بدهیم و قبل از آن حرف، یکی از حروف مد باشد؛ می توان حرف مد را بیش از حد طبیعی خود کشید. (4)


قرائت:
سوره نمل از ابتدا تا آیه 16  (5)


1- نام دیگر حرکات کشیده، حروف مد می باشد.

2-در حروف مقطعه نیز حرکات کشیده (حروف مدّ) کشیده می شوند.

3- دو حرف (واو و یاء) ساکن ماقبل مفتوح نیز حروف مد می باشند. ( _ َ ﻳْ) – (_ َ وْ )        مانند: (عَیْنْ) در حروف مقطعه و (شَیْء و ﭐلْمَوْتِ) در کلمه، هنگام وقف.  
4-برای این مد، در قرآن علامت مد قرار داده نمی شود.

5- سوره نمل در صفحه 377 قرآن قرار دارد .پایان این بخش
چاپ اين صفحه

نظرات  (۱)

 • مهرداد نظامی
 • با سلام وتشکر فراوان ،خدا به شما جزای خیر بدهد که برای آموزش قرآن گام بر می دارید
  پاسخ:
  سلام ممنونم ازتون جناب نظامی
  بابت قدردانی تون.
  اگر احساس کردید اموزش های متنی براتون کافی نیست اطلاع بدید
  اموزش های تصویری داخل وبلاگ بذارم.
  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی